home » arbo & verzuim » Wat moet de werkgever nog meer vast leggen?

Wat moet de werkgever nog meer vast leggen?

Sinds 1 april 2002 is het aanleggen van een verzuimdossier voor elke langdurig zieke werknemer verplicht. Een werknemer is pas langdurig ziek als de bedrijfarts oordeelt dat het gaat om langdurig verzuim . Dit betekent dat de werkgever alle gegevens, documenten en correspondentie die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, zoals bijvoorbeeld: het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen re-iïntegratieactiviteiten dient vast te leggen.

Verzuimdossier niet alleen verplicht, maar ook erg handig
Naast het verplichte karakter houdt de werkgever met het verzuimdossier overzicht op het reïntegratieproces van de zieke werknemer. Aan het einde van het tweede ziektejaar, als sprake is van een WAO-aanvraag, is de informatie uit het verzuimdossier nodig om verantwoording af te leggen aan UWV. Het verzuimdossier is ook een belangrijke bron van informatie bij een second opinion, bij het beëindigen van het dienstverband of bij bezwaar- en beroepszaken tegen UWV als een boete of sanctie wordt opgelegd wegens onvoldoende reïntegratie-inspanningen. Zie ook het artikel: ‘Wat zijn de mogelijkheden voor een second opinion?’


Welke gegevens zijn voor het verzuimdossier van belang?
Een verzuimdossier moet worden opgebouwd uit de volgende elementen:

 gegevens over het verloop van het ziekteverzuim van de werknemer, bijvoorbeeld de verzuimregistratiekaart, rapportages van de Arbo-dienst en verslagen van gesprekken met de zieke werknemer;
 het plan van aanpak;
 evaluatieverslagen;
 alle informatie over activiteiten die de werkgever heeft ondernomen om de werknemer weer gezond aan het werk te krijgen zoals: werkplekonderzoek en -aanpassing, aanpassing arbeidsduur, arbeidstherapeutische arbeid, inschakeling van een reïntegratiebedrijf;
 alle informatie over de activiteiten die de werknemer heeft ondernomen om weer gezond aan het werk te kunnen;
 alle documenten en correspondentie over deze activiteiten zoals de rapportages van de Arbo-dienst, afspraken met het reïntegratiebedrijf of interne afspraken over tijdelijk aangepast werk op een andere afdeling.

Niet iedereen mag het verzuimdossier zomaar inzien! In het dossier zijn allerlei privé-informatie opgenomen. Meer hierover leest u in het artikel ‘Toegankelijkheid en beheer’.

Download het artikel 'Wat moet de werkgever nog meer vast leggen?' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN