home » arbo & verzuim » Waarom een casemanager?

Waarom een casemanager?

De casemanager is een relatief nieuwe speler in het veld van verzuim en re-integratie, maar wel een belangrijke. 

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u bij elk verzuimgeval langer dan zesweken een zogenaamde ‘casemanager’ te benoemen. Hij of zij heeft de taak het langdurig verzuim te begeleiden en te bewaken om zo effectieve re-integratie te realiseren en onnodig hoge kosten en sanctie te voorkomen.

De casemanager fungeert als een spin in het web tussen alle partijen die betrokken zijn bij de re-integratie van de werknemer. Een casemanager begeleidt de afgesproken activiteiten in het plan van aanpak en houdt hierbij het tijdpad in de gaten. Verzorgt de contacten tussen werknemer, werkgever en de arbodienst. En last but not least, zorgt voor een goede dossiervorming die ‘Poortwachter-proof’ is, subsidiemogelijkheden, etc.

Wie moet deze kar trekken?
Voor de invulling van deze rol heeft u als werkgever verschillende mogelijkheden. U kunt deze rol natuurlijk ook zelf als werkgever op u nemen, of delegeren aan een leidinggevende of P&O. Een ander mogelijkheid is om deze klus uit te besteden aan een arbodienst of iemand van de afdeling P&O.

Let op: U blijft wel eindverantwoordelijk voor de reïntegratie van u werknemer.


Is uw arbodienst behalve ‘verzuimbegeleider’ nu ook geschikt als casemanager?
We zien veel bedrijven deze keuze wel maken, je werkt immers al samen en waarom zou je gaan zoeken naar een nieuwe partij? Dat kan ook prima werken, zolang het maar een bewuste keuze is met goede prijs- en prestatietaken. Vergeet niet dat u via de arbodienst nog al eens verplichte (trukendoos) diensten binnenhaalt zoals: re-integratiebedrijf, rugtrainer of therapeut uit het eigen ‘Arbo- en verzekeringsconcern’.

Onze voorkeur gaat daarom uit, naar het in eigen hand houden van de verzuimregie door aan stellen van een casemanager die onafhankelijk is. Het aanspreekpunt moet zorgvuldig om kunnen gaan met de belangen van alle betrokken partijen. Voorts is nodig om intern met enig gezag overleg te kunnen voeren met leidinggevenden waar geschikt werk voorhanden is, en vervolgens daar overleg over te voeren.

Download het artikel 'Waarom een casemanager?' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN