home » arbo & verzuim » Overige wetgeving m.b.t. roken op de werkplek

Overige wetgeving m.b.t. roken op de werkplek

Naast de Tabakswet zijn op 'Roken en de werkplek' ook de volgende wetten, besluiten en regelingen van toepassing: 

• Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit
• Besluit Arbeidsplaatsen
• Milieuwetgeving
• Burgerlijk Wetboek
• Inventarisatie en evaluatie arbeidsrisico's (RI&E)

Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit
In de Arbeidsomstandighedenwet zijn de verplichtingen van de werkgever gedetailleerd vastgelegd. De Arbowet zelf is een raamwet waarin de hoofdverplichtingen van de werkgever zijn opgenomen. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit.

Arbowet en roken op de werkplek:
• Artikel 3 lid 1a: “De werkgever is verplicht de arbeid zodanig te organiseren dat    
  daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de   
  werknemer.”
• Artikel 3 lid 1b: “Gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de 
  werknemer moeten in eerste aanleg zoveel mogelijk bij de bron daarvan worden 
  voorkomen of beperkt.” 

  Aangezien er voor blootstelling aan tabaksrook geen veilige ondergrens is,   
  adviseert  STIVORO het gevaar bij de bron aan te pakken. Het instellen van een 
  algeheel rookverbod (al dan niet met rookruimtes) biedt in kantoorgebouwen de 
  beste bescherming.

Arbobesluit en roken op de werkplek:
• Artikel 3 lid 20: “In de ruimte waar werknemers de pauzes kunnen doorbrengen, zijn 
  doeltreffende maatregelen genomen ter bescherming van de niet-rokers tegen 
  hinder van tabaksrook.”

Besluit Arbeidsplaatsen
Het Besluit Arbeidsplaatsen bijlage I, artikel 16.3 geeft de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid van arbeidsplaatsen, 'ter bescherming van niet-rokers tegen hinder door tabaksrook'. Het besluit noemt net als de Tabakswet kantines, koffiekamers en recreatieruimten als ruimten waar het verboden is te roken. Het aan de Arbowet gekoppelde besluit is sinds eind 1993 van kracht.

Milieuwetgeving
Op plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, mag volgens de milieuwet niet worden gerookt.

Burgerlijk Wetboek
In artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de werkgever zoveel als redelijkerwijs mogelijk ervoor moet zorgen dat werknemers geen schade lijden tijdens hun werk. Dat betekent dat hij moet zorgen voor een veilige werkplek die de werknemers onder meer bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen.

Inventarisatie en evaluatie arbeidsrisico's (RI&E)
Het inventariseren en evalueren van alle risico's voor de werknemers is sinds 1994 verplicht. Roken en meeroken zijn een onderdeel van de inventarisatie.Download het artikel 'Overige wetgeving m.b.t. roken op de werkplek' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN