home » milieu » Evolutie van het MVO

Evolutie van het MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen nieuw verschijnsel, maar het krijgt tegenwoordig meer aandacht en nuance. Om een completer beeld te krijgen van het MVO wordt een korte schets van het verleden gemaakt, waarbij ondernemers hun handelswijze maatschappelijk verantwoord inrichtten.

Door de grootschalige opkomst van het fabriekssysteem (industrialisatie) in het laatste kwart van de 18e eeuw werden bestaande netwerken als familie, kerk en buurt opgebroken. Het verlies werd deels opgevuld door de fabrikanten zelf (interne voorzieningen) uit oogpunt van ‘sociaal ondernemerschap’. Motieven hiervoor waren vooral angst voor arbeidsonrust en maatschappelijke radicalisering, plichtsbesef (door geloof) van de ondernemer en het aantrekken van betere arbeidskrachten elders.

Langzamerhand aan het eind van de 19e eeuw troffen meer werkgevers op vrijwillige basis sociale voorzieningen. Door sociale problemen en slechte (gevaarlijke en mensonterende!) arbeidsomstandigheden kwam er sociale wetgeving en ontstonden, zodoende, vakbewegingen die MVO met een dwingend karakter bevorderden. Overheidsbemoeienis kwam aan de orde en de verzorgingsstaat ontstond, waarna MVO werd bevorderd.

Zodoende kende de maatschappij in de 20ste en 21ste eeuw beter wordende emancipatie, toenemende opleidingsgraad en welvaart, waardoor er meer nadruk op niet-materiële behoeften ontstond, zoals een hoogwaardige leefomgeving, sociale cohesie en andere kwaliteitskenmerken van de samenleving. Het debat over MVO kwam goed op gang na de grote klimaatconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Externe effecten op de leefbaarheid werden sneller merkbaar dankzij de informatietechnologie en uiteindelijk was het besef sterk gegroeid dat ondernemingen niet alleen voor financiële winst functioneerden .

Ten slotte is het onjuist om te stellen dat MVO impliceert dat in strijd gehandeld wordt met de winstdoelstelling van de onderneming of dat MVO per definitie tot slechte resultaten leidt.

Elk onderneming zal aan de principes en verantwoordelijkheden van MVO behoren voldoen, opdat toekomstige generaties van de vruchten mee kunnen profiteren en huidige generaties verantwoordelijk met elkaar omgaan. 'Niet zozeer de vraag of winst te behalen is, maar de vraag hoe men met de winst ermee omgaat.


Download het artikel 'Evolutie van het MVO' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN