home » milieu » Milieuregels voor bedrijven vereenvoudigd

Milieuregels voor bedrijven vereenvoudigd

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel (VROM) ingestemd met vereenvoudiging en uniformering van milieuregels voor bedrijven. De nieuwe regels moeten tot een reductie van administratieve lasten van 216 miljoen euro per jaar leiden. Als de nieuwe regels begin 2007 van kracht worden, vervalt voor circa 20.000 bedrijven de verplichting om een milieuvergunning te hebben. Hiervoor in de plaats komen algemene regels. Voor circa 300.000 bedrijven worden de bestaande algemene regels vereenvoudigd en versoberd.

Het nieuwe besluit (activiteitenbesluit) is onderdeel van het meerjarenprogramma Modernisering VROM-regelgeving en is van groot belang voor het midden- en kleinbedrijf. Het besluit vervangt elf bestaande regelingen waarmee aan specifieke branches zoals bijvoorbeeld horecabedrijven, garages en zorgsinstellingen, milieuregels worden gesteld. De uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en kenbaarheid van de regels wordt hiermee vergroot. Met het nieuwe besluit wordt ook de werkingssfeer van de algemene regels uitgebreid waardoor meer bedrijven niet langer een milieuvergunning hoeven te hebben. Het betreft onder meer bedrijven in de metaalelektrobranche. De nieuwe regels hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu. Ten opzichte van de huidige situatie wordt het aantal regels waaraan bedrijven moeten voldoen, teruggebracht. Onderzoeks- en rapportageverplichtingen worden versoberd. De frequentie waarmee keuringen van voorzieningen en installaties worden uitgevoerd, wordt teruggebracht. Dit alles zonder dat wordt ingeleverd op het niveau van milieubescherming. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant (voorpublicatie).

Bron: VROM 16-6-2006

Meer informatie
Dossier Modernisering VROM-regelgeving: http://www.vrom.nl/modernisering
Dossier 8.40-AMvB's: http://www.vrom.nl/840amvb

Download het artikel 'Milieuregels voor bedrijven vereenvoudigd' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN