home » nieuws » Nieuwe Arbowet aangenomen door de tweede kamer.

Nieuws

arbo & verzuim

Nieuwe Arbowet aangenomen door de tweede kamer.

22 september 2006

Op 21 september 2006 is de nieuwe Arbowet aangenomen door de tweede kamer. De wet wordt nu nog behandeld in de eerste kamer, dan kan de wet worden aangenomen. 

Belangrijkste wijzigingen nieuwe Arbowet:

• Er komen zo min mogelijk Nederlandse regels bovenop de regels van de Europese 
  Unie. Alleen als het echt nodig is blijven aanvullende regels bestaan, bijvoorbeeld
  bij het werken met professioneel vuurwerk.

• Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid.
  De overheid stelt daarbij het doelvoorschrift vast. Dat is het niveau van
  bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en
  gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zo concreet mogelijk
  beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Daarna is het aan de
  werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier zij invulling geven aan
   de voorschriften. De werkgever voert overleg over de aangelegenheden die het
  arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming aangaan met de
  ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

• Werkgevers en werknemers stellen zogenoemde arbocatalogi op. Hierin staan de
  verschillende manieren beschreven, waarop werkgevers kunnen voldoen aan de
  doelvoorschriften die de overheid stelt. Bijvoorbeeld: beschrijvingen van technieken
  en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen. De
  verantwoordelijkheid voor de arbocatalogi ligt volledig bij de werkgevers en
  werknemers (of organisaties van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld binnen
  een bepaalde sector).

• Zodra werkgevers en werknemers een arbocatalogus hebben opgesteld voor een
sector, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken. Drie jaar na de i
nwerkingtreding van het wetsvoorstel worden alle beleidsregels ingetrokken.

• Vrijwilligers vallen niet meer onder de Arbowet. Wel gelden voor hen de regels uit
  het Arbobesluit als het gaat om ernstige arbeidsrisico’s, zoals valgevaar of het
  werken met gevaarlijke stoffen.

• Het arbeidsomstandighedenspreekuur als verplichte taak van de arbodienst vervalt.
  Het organiseren van een spreekuur is in beginsel een zaak tussen werkgever en
  werknemers. Zij kunnen hieraan zelf vorm geven.

• Werknemers krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige. Dit kan gaan om een
  deskundige van de arbodienst, zoals een bedrijfsarts of een arbeidshygiënist, maar
  ook om een preventiemedewerker.

• Werkgevers hoeven niet meer alle arbeidsongevallen aan de Arbeidsinspectie te
  melden. De meldingsplicht geldt voortaan alleen nog voor dodelijke ongevallen en
  voor ongevallen die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname.

• In organisaties met niet meer dan 25 werknemers mag de werkgever zelf als
  preventiemedewerker optreden, op basis van de maatwerkregeling. In de huidige
  wet mag dat alleen in een bedrijf met niet meer dan 15 werknemers.

• De Arbeidsinspectie controleert. Zij gaat hierbij uit van de wet, en de invulling
  daarvan in arbocatalogi, arboconvenanten en praktijkrichtlijnen.

• De Arbeidsinspectie informeert werkgevers in speciale sectorbrochures. Daarin
  staat op welke risico's de Arbeidsinspectie inspecteert binnen een sector en welke
  wettelijke regels daarbij horen.

• De maximale boetes die de Arbeidsinspectie kan opleggen worden verdubbeld. Bij
  meer eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers hoort ook meer
  aanspreekbaarheid. Meer dan nu het geval is zal bij overtredingen zowel de
  werkgever als de werknemer een boete krijgen.

  Bron: SZW (www.szw.nl)

Lees ook het artikel: Arbowetgeving opnieuw ingrijpend op de schop. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met censor.nu of maak gebruik van onze  'Vraagbaak' op deze site.
Download het artikel 'Nieuwe Arbowet aangenomen door de tweede kamer.' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen