home » nieuws » Zieke werknemer met tijdelijk contract? Oppassen geblazen!

Nieuws

arbo & verzuim

Zieke werknemer met tijdelijk contract? Oppassen geblazen!

24 januari 2006

Veel werkgevers denken dat het niet nodig is re-integratiemaatregelen te nemen als de arbeidsovereenkomst op korte termijn eindigt. Waarom kosten en tijd investeren in een werknemer, als dat toch niets meer oplevert? Een logische gedachte. Helaas is het UWV het daar niet mee eens.

Re-integratiemaatregelen zijn kostbaar, niet alleen in geld, ook in tijd en inspanning. Daarom doet u er goed aan ieder ziektegeval goed te begeleiden, zodat u achteraf niet met sancties van het UWV wordt geconfronteerd.

Besluit Verhaal Ziekengeld
Op 1 maart 2005 is het Besluit Verhaal Ziekengeld in werking getreden. Het UWV kan de werkgever een sanctie opleggen als hij niet alle mogelijke re-integratiemaatregelen heeft genomen die tot een spoedig herstel van een zieke werknemer leiden. Ook het herstel van de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op korte termijn afloopt. De verplichting al het mogelijke te doen om spoedige re-integratie te bevorderen, rust overigens ook op de werknemer.

Twee jaar loondoorbetaling
Gedurende de eerste twee ziektejaren is de werkgever al verplicht het loon van zijn werknemer door te betalen. Pas na twee jaar ziekte wordt bekeken of de werknemer in aanmerking komt voor een (WIA)-uitkering. Het re-integratieverslag moet daartoe aan het UWV worden overgedragen. Doet u dat niet tijdig, dan kan het UWV ook daarvoor een sanctie opleggen.

Beoordeling door UWV
Als na beoordeling door het UWV blijkt dat de werkgever zijn re-integratieverplichtingen in de twee ziektejaren niet is nagekomen, kan hij worden geconfronteerd met een sanctie in de vorm van een verlenging van de loondoorbetalingverplichting. Let op, dit geldt oók als het gaat om een zieke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst voor het verstrijken van de twee jaar loondoorbetaling eindigt. Het UWV zal bij de beoordeling wel rekening houden met wat van de werkgever mag worden verlangd. Het UWV stelt vast hoe lang het aan de werknemer uit te keren ziekengeld op de werkgever wordt verhaald. Deze periode kan maximaal 52 weken bedragen.

Re-integratietraject in samenwerking met UWV
Het is niet voldoende aan te geven dat de kosten onevenredig hoog zouden zijn gezien de beperkte nog resterende duur van het dienstverband. In samenwerking met het UWV kan namelijk een re-integratietraject worden gestart, dat gewoon doorloopt nadat de arbeidsovereenkomst is afgelopen. Het UWV kan garanderen het gestarte traject na het einde van de arbeidsovereenkomst te continueren. Zaak dus om altijd vooraf contact op te nemen met het UWV!

Download het artikel 'Zieke werknemer met tijdelijk contract? Oppassen geblazen!' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen