home » nieuws » Arbowetgeving opnieuw ingrijpend op de schop

Nieuws

arbo & verzuim

Arbowetgeving opnieuw ingrijpend op de schop

27 januari 2005

Eind 2006 wordt de Arbowetgeving herzien. Er komen minder voorschriften en bedrijven krijgen meer vrijheid om zelf hun arbeidsomstandigheden in te vullen. Of het allemaal écht eenvoudiger wordt, valt echter nog te bezien.

De Arbowet is op 1 juli jl. al ingrijpend gewijzigd. Bedrijven zijn niet langer verplicht gebruik te maken van een Arbodienst en moeten een interne preventiemedewerker aanstellen. Omdat de overheid de hoeveelheid arboregels en de daarmee samenhangende administratieve lastendruk omlaag wil brengen, zal de wetswijziging in 2006 breder en fundamenteler zijn. De integrale tekst van de herziene Arbowetgeving is nog niet bekend, maar uit het advies van de SER en de reactie daarop van het kabinet kunnen we al wel het volgende beeld opmaken.

Doelvoorschriften
De kern van de herziening van de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling - die met elkaar de Arbowetgeving vormen - zal zijn dat de overheid de arboregels echt gaat beperken tot deze drie wetten. Daarbij zal worden geprobeerd om de arboregels zoveel mogelijk te herschrijven richting doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven het resultaat aan, maar ze geven niet aan hoe het doel bereikt moet worden. Bijvoorbeeld: het geluidsniveau in een bedrijf mag niet hoger zijn dan 85 dBa. Hoe een bedrijf dat moet doen, schrijft de overheid dan niet meer voor. Dit betekent concreet dat de overheid alle arboregels moet gaan nalopen vanuit de vraag: is het mogelijk om van deze regels een doelvoorschrift te maken?

Arbocatalogus
De wijze waarop bedrijven doelvoorschriften moeten realiseren gebeurt via middelvoorschriften. Deze middelvoorschriften zullen zo min mogelijk in de wetgeving worden opgenomen. De manier waarop een bedrijf het doel wil bereiken, mag door de sociale partners in de branche worden bepaald. Op deze wijze wordt er per branche een zogenoemde arbocatalogus gemaakt. In deze arbocatalogus kunnen dus allerlei methoden, instrumenten, aanwijzingen, good practices etc. staan die de bedrijven in de betreffende branche kunnen hanteren om aan de wettelijke doelschriften te voldoen. Deze arbocatalogus kan ook allerlei afspraken bevatten, zoals die zijn afgesproken in de arboconvenanten.

Minder regels
Wat betekent dit nu voor bedrijven? Ten eerste zullen er middelvoorschriften uit de Arbowetgeving zélf verdwijnen. Ten tweede zullen allerlei andere regels, die de Arbeidsinspectie hanteerde bij de handhaving van de Arbowetgeving, verdwijnen (we praten dan met name over de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving). Kortom: u krijgt te maken met minder overheidsregels; dat is positief te noemen.

Kanttekeningen
Aan de andere kant zijn er ook kanttekeningen te maken bij deze ontwikkeling. Ten eerste zullen er nog steeds middelvoorschriften in de Arbowetgeving blijven staan, omdat die nu eenmaal zijn opgelegd door Europese richtlijnen. Deze middelvoorschriften kan Nederland niet eenzijdig schrappen. Ten tweede is het nog maar de vraag of iedere branche in staat is om snel een praktisch hanteerbare arbocatalogus te maken. Als dat niet lukt, komen individuele bedrijven weer een beetje in de kou te staan, want dan zullen ze zélf moeten uitvogelen hoe ze aan de doelvoorschriften moeten voldoen. Ten derde is er nog de mogelijkheid dat de waarde van de arbocatalogus zo belangrijk wordt dat een bedrijf die arbocatalogus wel moét opvolgen. Met andere woorden: er komen weliswaar minder overheidsregels, maar wél méér ‘regels’ vanuit de branche.

Download het artikel 'Arbowetgeving opnieuw ingrijpend op de schop' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen