home » nieuws » Minder dodelijke bedrijfsongevallen, recente ontwikkelingen

Nieuws

veiligheid

Minder dodelijke bedrijfsongevallen, recente ontwikkelingen

25 januari 2007

In 2005 zijn 74 personen overleden als gevolg van een dodelijk bedrijfsongeval. Dit is het laagste aantal in de afgelopen tien jaar. Het aantal personen dat jaarlijks door een  bedrijfsongeval overlijdt, schommelde in de periode 1996–2005 tussen 74 en 126. Bijna alle slachtoffers zijn mannen. Het aantal 55-plussers onder hen is relatief hoog.

Bekneld raken is de meest voorkomende oorzaak van een dodelijk ongeval, gevolgd door vallen. Ruim een kwart van de slachtoffers werkte in de bouwnijverheid; per 100 duizend
werkenden vallen de meeste slachtoffers echter in de agrarische sector.

Ouderen vaker slachtoffer
In 2005 zijn in Nederland 74 personen om het leven gekomen door een bedrijfsongeval, het laagste aantal in de afgelopen tien jaar. In 2004 waren er nog 93 slachtoffers van een bedrijfsongeval te betreuren (staat 1).  In het afgelopen decennium waren de meeste slachtoffers tussen de 25 en 55 jaar oud (grafiek 1). Het risico om slachtoffer te worden van een dodelijk bedrijfsongeval was  voor oudere werknemers echter aanzienlijk hoger dan voor jongeren. Voor de werkzame personen van 55–64 jaar bedroeg het 2,2 per 100 duizend werkenden, tegen ongeveer  1,2 onder de 25–54-jarigen (grafiek 2). Voor 65-plussers gold zelfs een risico van 5,9 per 100 duizend.

Veel buitenlanders
Onder de 74 slachtoffers in 2005 bevonden zich 10 personen die niet in Nederland woonden. In de periode 1996– 2005 woonde een vijfde van de dodelijke slachtoffers niet in ons land. De sector transport en vervoer had het hoogste aandeel niet-ingezetenen, met 35 procent. Dit aandeel was bijna twee keer zo groot als dat voor de andere sectoren tezamen.

Meeste slachtoffers in de bouw
De meeste slachtoffers vielen in de bouwnijverheid (28 procent in de periode 1996–2005). Bijna een vijfde van de 58 slachtoffers was werkzaam in de industrie. Zowel in de sector landbouw en visserij als in de sector transport vielen één op de zes dodelijke slachtoffers.  Uitgedrukt per 100 duizend werkenden vielen de meeste dodelijke slachtoffers in de landbouw en visserij (6,9) en in de bouwnijverheid (6,1; staat 2). Het grote aantal slachtoffers in de landbouw wordt deels verklaard door het hoge aandeel 65-plussers en jongeren (jonger dan 15 jaar). In de industrie was het aandeel dodelijke slachtoffers aanzienlijk lager, met 1,8 per 100 duizend. Het gemiddelde voor alle bedrijfstakken tezamen bedroeg 1,3 per 100 duizend werkenden. De daling in 2005 ten opzichte van het voorgaande jaar was vooral te danken aan de afname van het aantal slachtoffers in de bouw en in de dienstverlening. In de bouw vond vrijwel een halvering plaats van het aantal doden, van 29 naar 16. In de industrie daalde het aantal doden van 2003 op 2004 nog fors, maar deze daling is voor een groot deel tenietgedaan door een toename in 2005.

Vaak ongeval met transportmiddel
Bij een derde van de dodelijke bedrijfsongevallen is een transportmiddel genoemd als het belangrijkste voorwerp dat bij het ongeval betrokken was (grafiek 3). Dit kan een (vracht)auto, hijskraan, shovel, transportband of lift betreffen. Hoewel in 2005 het totale aantal dodelijke bedrijfsongevallen met 19 is gedaald, is het aantal ongevallen door een transportmiddel fors gestegen, van 20 naar 32. Transportmiddelen spelen uiteraard een grote rol bij ongevallen in de transportsector. In deze sector is bij de helft van de dodelijk verlopen ongevallen een transportmiddel betrokken. Maar ook in de landbouw, de industrie en de handel is bij minstens een kwart van de ongevallen een transportmiddel het belangrijkste voorwerp. In een op de vier gevallen had het dodelijke bedrijfsongeval te maken met een gebouw of constructie, zoals een ladder, steiger of dak. Vooral in de bouwnijverheid is dit aandeel hoog, met 41 procent. In deze sector is vooral het aantal dodelijke ongevallen waarbij een ‘gebouw of constructie’ is genoemd sterk gedaald, van 11 in 2004 naar 3 in 2005. In de dienstverlening daalde het aantal dodelijke bedrijfsongevallen in 2005 eveneens sterk, van 13 naar 5. Ook hier was de daling grotendeels te danken aan de afname van het aantal dodelijke ongevallen dat verband hield met een gebouw of constructie.

Volledig rapport CBS
Bevolkingstrends - Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland, 4e kwartaal 2006 

Bron: CBS

Download het artikel 'Minder dodelijke bedrijfsongevallen, recente ontwikkelingen' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen